Algemene informatie
1077
2.1
PROPYLENE
Bepalingen

Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur (MBZ) moet dit product in principe steeds rechtstreeks gelost of geladen worden, zonder vertoef op vrachtwagen, spoorwagen of kaai.

 

Extra voorwaarden voor goederen verpakt volgens de IBC-code

 1. Verblijf in de voorhaven verboden aan chemicaliëntankers met volgende producten aan boord:

L.P.G./koolwaterstofgassen en mengsels; chloorethaan, ethylchloride; chloormethaan/methylchloride; acetaldehyde; butadienen; ethyleen oxide; propeen; chlooretheen/vinylchloride en ammoniak

 

 1. Aan boord nemen van volgende producten wordt toegelaten vanuit wagon of vrachtwagen aan boord van lege, inerte gastankers:

Ammoniak; butadienen; propeen; chlooretheen/vinylchloride en L.P.G./koolwaterstofgassen en mengsels

 

Voorwaarden:

 1. enkel toegelaten aan kaaien 101 en 102 van de havendam;
 2. maximale hoeveelheid 90 ton en enkel toegelaten in druktanks;
 3. geen springstoffen en/of munitie op de havendam;
 4. geen passagiersschepen aan kaai 103 (Zeestation);
 5. slechts één wagon of vrachtwagen tegelijkertijd bij het schip toegelaten;
 6. laadinrichtingen en de overlaadslangen dienen te voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake;
 7. het personeel, betrokken bij de operatie, dient voorzien te zijn van de nodige veiligheidskleding en gasmaskers;
 8. rookverbod dient opgelegd en toezicht dient hierop uitgeoefend;
 9. afwijkingen van deze reglementering kunnen toegestaan worden door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde of zijn afgevaardigde.

 

 1. Aluminiumalkylen of andere stoffen die bij gewoon contact met de lucht spontaan ontvlammen:

Deze producten kunnen mits voorafgaande aanvraag aan en toestemming van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde aan boord van schepen die afmeren of verblijven aan de kaaien in de voorhaven of in de achterhaven behandeld worden. De hoeveelheden worden bepaald door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.

Indien de stoffen dienen gelost of geladen te worden, dient de aanvoer en de afvoer uit het havengebied onmiddellijk te geschieden, zonder vertoef op kaai.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie VIII: Bijzondere voorschriften