PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Disclaimer

Deze website https://zedis.portofzeebrugge.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door de Maatschappij van de Brugse Zeehaven, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge met ondernemingsnummer BE0205.097.39 (“MBZ” of “POZ”).


De Maatschappij van de Brugse Zeehaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website worden opgenomen.

Indien op de Website links gelegd worden naar andere websites, dan kan MBZ onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan aangezien MBZ niet over controlerecht beschikt voor deze websites.


Privacyverklaring

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door MBZ, de verantwoordelijke voor de verwerking.


Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://zedis.portofzeebrugge.be en door het gebruik van de op deze Website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


 1. Algemeen

  MBZ zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven.

  Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening.


 2. Persoonsgegevens

  Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,

  economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

  (“Persoonsgegevens”).


  MBZ fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, verkregen via de website (via cookies, contactformulieren, edm.) of via de e-mailadressen die ter beschikking gesteld worden op de website.


  Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de gegevens die u via gelinkte websites doorgeeft. Indien MBZ een link maakt naar een andere website, dient de Privacy & Cookieverklaring van de betrokken website geconsulteerd te worden om na te gaan wat er met de gegeven Persoonsgegevens gebeurt.


 3. Doeleinden van de verwerking

  MBZ zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het beantwoorden van uw vraag (contactformulier);

  • Het beantwoorden van uw registratie (registratieformulier);

  • Het verwerken van uw aanvraag (aanvraagformulier);

  • De levering en facturatie van de door u bestelde producten/diensten;

  • Het toezenden van emails voor operationele doeleinden;

  • Het doorsturen van uw gegevens naar bevoegde autoriteiten;

  • Het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de website (cookies).


   U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.


 4. Doorgifte Persoonsgegevens

  MBZ zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in het kader van een herstructurering (mits kennisgeving, tenzij dit technische of commerciële omstandigheden niet haalbaar is), of met uw voorafgaande toestemming.


  Persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar bevoegde autoriteiten (bv. scheepvaartpolitie, douane, edm.) opdat MBZ de wettelijke verplichtingen kan nakomen.


  In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat MBZ uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet

  onthullen. MBZ zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


 5. Beveiliging persoonsgegevens

  MBZ heeft zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeautoriseerde) wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. Alsook om elke andere niet toegestane verwerking van gegevens te vermijden. Indien u meer informatie wenst over de genomen maatregelen, kan u zich wenden tot privacy@portofzeebrugge.be.


 6. Duur van de verwerking

  De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen MBZ en U.


 7. Uw rechten

U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw Persoonsgegevens:


 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat MBZ van uw Persoonsgegevens maakt.

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij via het contactformulier op de website, hetzij per e-mail naar privacy@portofzeebrugge.be. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

  Indien u zich onvoldoende geholpen voelt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be of via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


  Cookies

  MBZ maakt op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is “een eenvoudig klein bestandje dat door de server van een website in de browser van uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt.” (“Cookies”). De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele, analytische/statistische en trackingcookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Het enige doel van deze cookies is om de website te laten draaien en communicatie door te geven.

 • Voorkeurcookies zijn cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, maar wenselijk zijn om de gebruikerservaring te verbeteren.

 • Analytische/statistische cookies zijn cookies die inzicht verschaffen in het gebruik van de website.

 • Tracking cookies zijn marketingcookies waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gevolgd. Op die manier kunnen berichten en advertenties aansluiten bij recente zoekopdrachten en bezochte websites.

  Bij uw eerste bezoek aan de Website, wordt u gevraagd om onze Cookies al dan niet te aanvaarden. U kunt de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website bij het aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “niet akkoord”.

  U kan Cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor Cookies aanpassen. Het uitschakelen van Cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kan maken. Indien u de instellingen van de Cookies toch wil aanpassen, kan u hier de instructies van de verschillende browsers terugvinden:

 • Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer

 • Edge

 • Safari

Soorten cookies, gebruikt door MBZ:


MBZ maakt op de Website gebruik van functionele Cookies om ervoor te zorgen dat alle websitefuncties ingeschakeld zijn. Deze Cookies worden zonder uw toestemming ingeschakeld omdat ze de werking van de Website beïnvloeden.

De volgende Cookies worden gebruikt:


Naam

Provider

Doeleinde

Max. bewaar termijn

Type

_RequestVerification Token

Zedis.portofzeebrugge. be

Anti forgery cookie om cross-site request forgery-aanvallen te

voorkomen

Sessie

HTTP

ASP.NET_SessionId

Zedis.portofzeebrugge. be

Behouden van de sessiestatus van de bezoeker voor alle

paginaverzoeken.

Sessie

HTTP

ZEDIS_language

Zedis.portofzeebrugge. be

Onthouden van de taalvoorkeuren van de

user

Sessie

HTTP

ADAuthCookie

Zedis.portofzeebrugge. be

Bijhouden van

authenticatie op Zedis Active Directory

Sessie

HTTP


Additioneel maakt MBZ gebruik van analytische/statistische cookies. Deze Cookies zorgen voor het anoniem verzamelen en rapporteren van hoe bezoekers omgaan met de Website. Analytische/statistische Cookies worden alleen verzameld als er toestemming is gegeven.

De volgende Cookies worden gebruikt:


Naam

Provider

Doeleinde

Max. bewaartermijn

Type

_ga

Portofzeebrugge.be

Registratie van uniek ID om statistische gegevens te genereren over het gebruik

van de website

2 jaar

HTTP

_gat

Portofzeebrugge.be

Om verzoeken van robots te

filteren

1 dag

HTTP

_gid

Portofzeebrugge.be

Bijhouden van het aantal bezoekers op een bepaalde

pagina

1 dag

HTTP


MBZ maakt verder geen gebruik van trackingcookies om het surfgedrag van de bezoekers te volgen.